สพป.ลำพูน เขต 2 ประชุมวิชาการเตรียมความพร้อมการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำคุณภาพครูสู่ศตวรรษที่ 21

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 สพป.ลำพูน เขต 2 นำโดยนายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 จัดการประชุมวิชาการเตรียมความพร้อมการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำคุณภาพครูสู่ศตวรรษที่ 21 โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมนำนิทรรศการมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จ จำนวน โรงเรียน 7 ได้แก่ โรงเรียนบ้านฮ่อมต้อ โรงเรียนบ้านดง โรงเรียนสามัคคีศรีวิชัย โรงเรียนบ้านหนองปลาสะวาย โรงเรียนบ้านป่าพลู โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ และโรงเรียนบ้านม่วงสามปี พร้อมกันนี้นางปัทมา วีระวานิช ปรธานคณะกรรมการฯ พร้อมคณะ ได้ดำเนินการประเมินนางจิราพร ไกรพล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เพื่อรับรางวัลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2