สพฐ. เร่งผลิตหลักสูตรฐานสมรรถนะ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาขอบข่ายการเรียนรู้ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 การพัฒนาขอบข่ายการเรียนรู้ด้านสุขภาวะกายและจิต

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาขอบข่ายการเรียนรู้ (เพิ่มเติม) ตาม (ร่าง) หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (หลักสูตรฐานสมรรถนะ : Competency-based Curriculum) ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 5 – 8 พฤศจิกายน 2563 โดยมี คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ชุดที่ 1 ข้าราชการบำนาญ บุคลากรสังกัดอื่น นักวิชาการ อาจารย์มหาวิทยาลัย ครูผู้สอน และ บุคลากร สพฐ. เข้าร่วม จํานวน 50 คน ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ กรุงเทพมหานคร

สำหรับการประชุมฯ วันนี้ เป็นการหารือเกี่ยวกับการพัฒนาขอบข่ายการเรียนรู้ด้านสุขภาวะกายและจิต ซึ่งเป็นส่วนสำคัญต่อพัฒนาการในการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน เพราะเกี่ยวโยงกับทุกมิติของชีวิต ดังนั้นการเรียนรู้เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง มีเจตคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม ตลอดจนมีทักษะในการปฏิบัติด้านสุขภาพอย่างถูกต้องจนเป็นนิสัย จะส่งผลให้เด็กนักเรียนมีสุขภาวะกายและจิตที่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมอย่างเข้าใจ สงบสุข รวมถึงเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไป