รองเลขา กพฐ.ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา ลงพื้นที่ประชุม “สร้างโรงเรียนนานาชาติ ให้ชุมชน” และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง จังหวัดภูเก็ต

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 น. ว่าที่ร้อยตรีธนุ  วงษ์จินดา รองเลขาธิการ กพฐ.  ได้รับมอบหมายจากเลขาธิการ  กพฐ.   ให้เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพ ของชุมชน สังกัด สพฐ. เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการบริหารจัดการโรงเรียน  เพื่อสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา พัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ตามแนวคิด “สร้างโรงเรียนนานาชาติ ให้ชุมชน” และโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง  ร่วมกับโรงเรียนเป้าหมายของสังกัด  สพป.ภูเก็ต  สพม.14   ทั้งนี้  ได้ร่วมระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาของโรงเรียนขนาดเล็ก เพื่อพัฒนาให้เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่โดยมีองค์ประกอบด้านกายภาพ   ด้านภาคีเครือข่าย  ด้านผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษา ผลจากการพัฒนาเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชน จะมีอาคารเรียนที่ทันสมัย มีบ้านพักครู นักเรียน มีความปลอดภัย เป็นแหล่งเรียนรู้ ครูครบชั้น มีงบประมาณในการบริหารโรงเรียนสู่เป้าหมาย อย่างมีคุณภาพ ต่อเนื่องและยั่งยืน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรทางการศึกษา เป็นอย่างดี ณ ห้องพุดภูเก็ต สพป.ภูเก็ต