ที่ปรึกษา สพฐ. ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของนักเรียน นักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 3

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 นายธีร์ ภวังคนันท์ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม สพฐ. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนของนักเรียน นักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมจันทรเกษม อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายสมเกียรติ ตั้งกิจวาณิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาข้อร้องเรียนฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหารและผู้แทนจากองค์กรหลัก อาทิ นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงผู้แทนครู และนักเรียน จากโรงเรียนในสังกัด ศธ. เข้าร่วมการประชุม เพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาในประเด็นเรื่องการไว้ทรงผมของนักเรียน และการแต่งเครื่องแบบนักเรียน ต่อเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา

โดยผลสรุปในการประชุมครั้งที่ผ่านมา ที่ประชุมได้กำหนดแนวทางแก้ไขไว้ 3 ประเด็น ได้แก่ 1.ปรับปรุงแก้ไขระเบียบ ศธ. เรื่องการไว้ทรงผม ปี 2563 ข้อ 7 โดยให้โรงเรียนออกระเบียบทรงผมที่มีความเฉพาะเจาะจงได้ แต่ต้องผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของนักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนท้องถิ่น ยึดสิทธิของนักเรียน และคำนึงถึงความหลากหลายทางเพศสภาพของนักเรียนด้วย 2.ระดับการไว้ผมสั้น ผมยาว และผมหน้าม้า ให้ออกแนวทางปฏิบัติแนะนำโรงเรียน พร้อมทั้งให้ตัวอย่างที่ดีกับโรงเรียนดำเนินการตาม และ 3.ต้องลงโทษตามระเบียบ ศธ. เท่านั้น คือ ว่ากล่าวตักเตือน ทำทัณฑ์บน ตัดคะแนนความประพฤติ และทำกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ห้ามกล้อนผมจนทำให้อับอายและเสื่อมเสียศักดิ์ศรี

สำหรับการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมจึงได้นำข้อสรุปจากครั้งที่ผ่านมา นำมาพิจารณา (ร่าง)ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน พ.ศ. 2563 รวมถึงพิจารณาแนวทางการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการแต่งเครื่องแบบนักเรียน และพิจารณาคำสั่งคณะทำงานฯ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ (ร่าง)คำสั่งคณะทำงานด้านการละเมิดการกระทำความรุนแรงและความปลอดภัยในสถานศึกษา (ร่าง)คำสั่งคณะทำงานด้านกฎระเบียบที่ล้าหลังของสถานศึกษาที่กระทบต่อนักเรียน นักศึกษา และ (ร่าง)คำสั่งคณะทำงานด้านการแสดงออกทางการเมืองในสถานศึกษา เป็นต้น

ทั้งนี้ เมื่อประชุมแก้ไขร่างระเบียบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะนำเสนอต่อ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. เพื่อพิจารณาเห็นชอบต่อไป

ศนท.สอ.สพฐ.