สพป.เชียงใหม่ เขต4 อบรมพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น.นายกิตติภัช  กนกธาดาสกุล ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งจัดพร้อมกันทั่วประเทศในวันนี้ สำหรับ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 89 คน ธุรการที่ปฏิบัติงานในสำนักงานฯ จำนวน 5 คน ตารางการอบรมความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานธุรการโรงเรียนก่อนรับฟังนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ โดยนายแพทย์ธีระเกียรติ  เจริญเศรษฐ์ศิลป์ รัฐมนตรีว่าการศึกษาธิการ และ การนำนโยบายสู่การปฏิบัติ โดย นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านการถ่ายทอดสดระบบ Conference การอบรมเชิงปฏิบัติการ นางกรรณิการ์  นันติ ผอ.กลุ่มอำนวยการวิทยากรบรรยายในหัวข้อความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ต่อจากนั้นนางสาวพูนศิริ  วิทามงคล ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์และนางพัชรินทร์  สิทธิอุไรนันท์วิทยากรบรรยายในหัวข้อ งานพ้สดุ นายดัมพ์  แย้มนิ่มนวลวิทยากรบรรยายในหัวข้อความรู้ทั่วไปกับกับ NEW  DLTV นางประภาพร  สุวรรณบงกช วิทยากรบรรยายในหัวข้องานข้อมูลสารสนเทศ ช่วงบ่ายนางพัชราภรณ์  เทพวรรณ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลวิทยากรบรรยายในหัวข้อ หน้าที่/บทบาทของผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน และสุดท้ายนางสุนิทรา  พรมมล ผอ.กลุ่มนิเทศฯ พร้อมทีมศึกษานิเทศก์หัวข้อกระบวนการPLC และการสร้างเครือข่าย ดำเนินการโดยแบ่งผู้เข้ารับการอบรมออกเป็น 10 กลุ่ม ส่งตัวแทนนำเสนอ

ภาพ/ข่าว  กรุณา  พุฒิมา  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ