++สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนประถมศึกษา อนุบาลแม่ฮ่องสอน++

^^^  วันอังคาร  ที่ 11 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2563 คณะกรรมการประเมินสถานศึกษา  เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 เข้าประเมินโรงเรียนอนุบาลแม่ฮ่องสอน  อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อส่งเข้าแข่งขันในระดับกลุ่มจังหวัดที่ 8 (กลุ่มภาคเหนือตอนบน)  นำโดย ดร.กัญญาพัชร  พงษ์ดี รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประธานกรรมการ  ,นางสาวนรีพัฒน์  ณรุจวรกิตติ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  ศธจ.แม่ฮ่องสอน กรรมการ,นางสาวดวงสมร  อินต๊ะ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2  กรรมการ,นางสุดธิดา  โตสุวรรณ  กรรมการ นางสาวพรเพ็ญ  กมลวิสัย  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  กรรมการ,นายวัชระ  อรัญภูมิ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.แม่ฮ่องสอนเขต 1 กรรมการ ,และนางเอมอร  รัตนเพ็ญ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 กรรมการและเลขานุการ  //ผอ.เอมอร  รัตนเพ็ญ  ภาพข่าว/ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน+++

ธีรธิดา พรหมมาแบน