สพป.ลำพูน เขต 2 พิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นายชาญชิต ทัพหมี ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2564 เพื่อร่วมกันตรวจสอบ รายชื่อ เอกสารหลักฐานต่างๆ พิจารณาคุณสมบัติและรับรองการเป็นบุคคลที่สมควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา รวมทั้งสิ้น 66 ราย ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2