รอง ผอ.สพม.34 ประชุมบุคลากรกลุ่มอำนวยการ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. นางสาววิไลวรรณ ยะสินธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ให้กำกับดูแล ติดตาม การปฏิบัติงานของบุคลากรในกลุ่มอำนวยการ ได้ประชุมบุคลากรกลุ่มอำนวยการ เพื่อรับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มอำนวยการ และรับทราบกรอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบบุคลากรในกลุ่ม เพื่อเป็นแนวทางและข้อมูลในการประสานความร่วมมือและการกำกับติดตามงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนางานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 สพม.34 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่