การนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมการประเมินรางวัลพระราชทานของนักเรียนฯ ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นายเรืองชัย  ตามรภาค  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะ ลงพื้นที่นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของ เด็กหญิงกนกพิชญ์ อุปะละ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนายศรายุทธ ฉลาดเอื้อ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม เพื่อรับการประเมินนักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับจังหวัดพะเยา ประเภทนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง  ณ  โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จังหวัดพะเยา โดยมี นายวิจิตร วงศ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม และคณะครู ให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูล/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว