ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านโสกกล้า อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 13.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านโสกกล้า อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาล 1 จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียน 91คน โดยมีนางสาวขวัญตา  ทิมสุวรรณ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ในโอกาสนี้ ดร.อนันต์ พันนึก ได้เข้าเยี่ยมชั้นเรียนแต่ละชั้นเรียน  ทั้งนี้ได้ติดตามการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน การแก้ปัญหาการอ่านการเขียนของนักเรียน และยังได้ติดตามการจัดกิจกรรมโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนพร้อมกับได้ให้คำแนะนำ ปรึกษา อีกทั้งให้กำลังใจในการปฏิบัติราชการแก่คณะครู และนักเรียนอีกด้วย