สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมทีมผู้บริหารมอบหมายภาระกิจงานในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงาน

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นายชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมทีมผู้บริหาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ในการมอบหมาย ภาระกิจงาน ในการดูแลเครือข่ายโรงเรียนในสังกัด โดยมอบ รอง ผอ.สพป. ชัยภูมิ เขต 3 และผู้อำนวยการกลุ่ม ดูแลเครือข่ายโรงเรียน ดังนี้ นายธิติวุฒิ นาคุณทรง ดูแลเครือข่ายโรงเรียนในอำเภอจัตุรัส,บำเหน็จณรงค์,นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง ดูแลเครือข่ายโรงเรียนในอำเภอเทพสถิต,ซับใหญ่และนายพิสิษฐ์ คงผดุง ดูแลเครือข่ายโรงเรียนในอำเภอหนองบัวระเหว,เนินสง่าเพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ผู้เรียนและโรงเรียน