การอบรมทักษะความคิดสร้างสรรค์และทักษะอาชีพในศตวรรษที่ 21

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  มอบหมายให้ นางโสภา  ชวนวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  เป็นประธานในการเปิดการอบรมทักษะความคิดสร้างสรรค์และทักษะอาชีพในศตวรรษที่ 21 โดยมี นายวิจิตร วงศ์ไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม นางอุไร จันทร์ซางเพ็ญ ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษ คณะกรรมการสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันเข้าร่วมการอบรม ณ โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จังหวัดพะเยา /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว