สพฐ. จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณา (ร่าง) กรอบสมรรถนะภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

9 พ.ย. 63 สพฐ. จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณา (ร่าง) กรอบสมรรถนะภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร โดยมี ดร.บุญเลิศ ค่อนสอาด ผอ.รร.อนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านมาตรฐานการศึกษา เป็นประธาน ซึ่งมี นางทิศนา แขมมณี ราชบัณฑิต ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ นางสาวรัตนา แสงบัวเผื่อน ผอ.สวก. นางกุณฑลี บริรักษ์สันติกุล ผอ.รร.ปรัชชาธร สังกัด สช. นายปราโมทย์ ทวีตั้งตระกูล ผอ.รร.ไตรมิตรวิทยาลัย สังกัด วพม.เขต 1 นายเฉลิมชัย พันธ์เลิศ ผอ.สถาบันสังคมศึกษา และนางสาวชยพร กระต่ายทอง ผอ.กลุ่มพัฒนาหลักสูตรและมาตรฐานการศึกษา สวก. และนายตฤณ ก้านดอกไม้ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สทร.

รายงาน น.ส.ประภาพร บุนนาค