ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก มอบนโยบายด้านการศึกษา

นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดพิษณุโลก มอบนโยบายด้านการศึกษาของจังหวัดพิษณุโลก โดยมีนโยบายดังนี้ ปลูกฝังนักเรียนให้รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แนะแนวการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน โดยเฉพาะด้านวิชาชีพที่สามารถเรียนจบและมีงานทำ สภาพแวดล้อมบริเวณโรงเรียนสะอาดเรียบร้อย มีความปลอดภัย และป้องกันปัญหาด้านยาเสพติด โดยมี ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1 เขต 3 ผอ.สพม.39 ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก ร่วมรับฟังนโยบาย พร้อมนำนโนบายสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนานักเรียน พัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป วันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมนเรศวร โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม อ.เมือง จ.พิษณุโลก