เลขาธิการ กพฐ. พร้อมผู้บริหารสำนัก ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ครั้งที่ 21/2563


วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ครั้งที่ 21/2563 เพื่อหารือข้อราชการและโครงการต่างๆ ที่ สพฐ. กำลังดำเนินการ อาทิ การจัดทำร่างตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การจัดทำวิทยุสื่อสารของผู้บริหาร สพฐ. และยอดเงินทำบุญพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สพฐ. ประจำปี 2563 เป็นต้น โดยมีผู้บริหาร ผู้อำนวยการสำนักต่างๆ และบุคลากร สพฐ. เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งนี้ ภายหลังการประชุม นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. ได้ให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชนในประเด็นการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) โดยกล่าวว่า จากการลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ (ครม. สัญจร) เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายนที่ผ่านมา รมว.ศธ. ได้เน้นย้ำในเรื่องของการพัฒนาโรงเรียนใน 3 รูปแบบ คือ 1. สร้างโรงเรียนที่มีคุณภาพให้กับชุมชน โดยผ่านกลไกโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ทำให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพประจำพื้นที่ โดยต้องไม่ใช่การคิดจากส่วนกลางเพียงอย่างเดียว แต่ใช้การคิดจากภายในพื้นที่จังหวัดเป็นฐานในการเพิ่มคุณภาพในจังหวัดนั้นๆ ทำให้เด็กได้ไปโรงเรียนที่มีคุณภาพของชุมชนอย่างแท้จริง โดยอาจสร้างหรือปรับปรุงโรงเรียนที่มีอยู่เดิม ทำให้โรงเรียนมีปัจจัยพร้อม มีสมรรถนะและศักยภาพตามบริบทของชุมชน 2. สร้างโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง เพื่อกระจายคุณภาพจากโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง มีความแออัดของจำนวนนักเรียน ให้กระจายในพื้นที่มากขึ้น และ 3. โรงเรียน Stand Alone ในพื้นที่ห่างไกลที่อาจมีความยากลำบากในการเดินทาง ต้องยังคงไว้แต่พัฒนาให้มีคุณภาพอย่างเต็มพร้อม

“ดังนั้นในจังหวัดหนึ่งๆ สพฐ. ต้องการขับเคลื่อนให้มีโรงเรียนคุณภาพใน 3 รูปแบบ เพื่อให้ทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งทั้งหมดนี้อาจทำให้สำเร็จภายในปีเดียวไม่ได้ แต่จะเริ่มต้นที่จังหวัดต้นแบบอย่างจังหวัดภูเก็ต หรือจังหวัดสมุทรสงคราม แล้วจึงขยายผลให้สำเร็จทั่วประเทศต่อไป” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว