รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมลงพื้นที่ติดตามโรงเรียนเยาววิทย์รับโอนมาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สพฐ.

วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายสมเกียรติ ชอบผล ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ ๑๐ ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์ ที่ปรึกษาขับเคลื่อนงานโครงการตามพระราชดำริ สพฐ. และนายชลำ อรรถธรรม อดีตเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และคณะ ได้มาติดตามโรงเรียนเยาววิทย์ ซึ่งรับโอนมาสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจัดการศึกษาในรูปแบบโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์ ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ประเภทอยู่ประจำ มี ดร.ประจวบ  หนูเลี่ยง ผอ.สพป.พังงา นายปรณต  คหะวงษ์ ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๕ รักษาราชการ ผอ.โรงเรียนเยาววิทย์ และบุคลากร สพป.พังงา ให้การต้อนรับ  ณ โรงเรียนเยาววิทย์ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา