สพฐ. ผนึกเครือข่าย ชู “ค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร” บนฐาน “นิว นอลมอล”

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา ร่วมกับภาคีเครือข่าย 13 องค์กร จัดกิจกรรม “ค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ในรูปแบบ New Normal เน้นเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป่าไม้ สัตว์ป่า ระบบนิเวศ ตลอดจนเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร การสหกรณ์ และการปรับปรุงดิน ภายใต้หัวข้อ “3 รักษ์” คือ รักษ์ชาติ รักษ์ศาสน์ รักษ์กษัตริย์ ซึ่งได้นำตัวแทนนักเรียนและโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนอนุบาลสามเสน โรงเรียนวัดหนัง และโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) เข้าร่วมกิจกรรม ณ มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โดยครั้งนี้เป็นครั้งแรกของค่ายที่มีการถ่ายทอดสด (Live) กิจกรรมตลอดทั้งงาน การจัดงานดังกล่าวมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ให้เยาวชนซึ่งเป็นตัวแทนนักเรียนได้เข้ามาศึกษาจากฐานกิจกรรมการเรียนรู้ และเปิดโอกาสให้เยาวชนในภูมิภาคต่างๆ เรียนรู้และรับชมไปพร้อมกันผ่านการ Live สด ช่องทาง “แฟนเพจเฟสบุ๊ก โครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร” กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้เข้าเยี่ยมค่ายเยาวชนพร้อมทั้งพบปะนักเรียนพร้อมทั้งให้ข้อคิดด้วยว่า “การมาทำกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม ซึ่งสิ่งเหล่านี้มีความสำคัญ และเกี่ยวข้องกับชาติเรามาก หลายโครงการในศูนย์เรียนรู้ที่นี่ล้วนเป็นโครงการที่เกิดมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9 สมเด็จพระราชินีในรัชกาลที่ 9 ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ ซึ่งโครงการเหล่านี้ล้วนเป็นโครงการที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของคนไทยส่วนใหญ่ของประเทศ และนี่คือ พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงประทานไว้ให้กับคนไทย”

ดร.สมพร สามทองกล่ำ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยทางการศึกษา สพฐ. เปิดเผยว่า “การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นโอกาสอันดียิ่งที่เยาวชนได้เรียนรู้กิจกรรมต่างๆ ในสถานที่จริงกับวิทยากรผู้มีความรู้ความสามารถ ฝากน้องๆ เยาวชนรักษ์พงไพรทุกคนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในใจของน้องๆ อยู่ในวิถีชิวิตรวมถึงเป็นนักอนุรักษ์ตามเจตนารมณ์คือ สืบสาน รักษา ต่อยอด ในโอกาสต่อไป”

โครงการค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เริ่มโครงการตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นมา มีการอบรมให้ความรู้แก่เยาวชนโดยใช้ ศูนย์สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 1 ศูนย์ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าของกรมอุทยานแห่งชาติ 22 ศูนย์ทั่วประเทศ และศูนย์การเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ตามแนวพระราชดำริของกรมป่าไม้ 8 ศูนย์ รวม 31 ศูนย์ทั่วประเทศ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบให้สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษาเป็นหน่วยงานเข้าร่วมโครงการและรับผิดชอบการจัดค่ายเยาวชน รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปัจจุบันมีเยาวชนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้นกว่า 4 หมื่นคน
.
ศตายุ วาดพิมาย ข่าว/สุชาย วิเศษสินธุ์ ภาพ ประชาสัมพันธ์เฉพาะกิจ สพฐ.