การประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนสู่สากล

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 นายสมพร สุขอร่าม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนสู่สากล ครัั้งที่ 2/2563 เพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร นำเสนอรูปแบบการจัดหลักสูตรให้ได้ตามมาตรฐานการสอนภาษาจีนในระดับนานาชาติ และเสนอแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถของครูผู้สอน ต่อ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 7-11 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์อินน์ พระรามหก กรุงเทพมหานคร/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว