โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 (ประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง)

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.00 น.นางสาววิไลวรรณ ยะสินธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจ แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม ในการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 (ประเภทสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง) คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2563 ประกอบด้วย 1.ดร.สมนึก นาห้วยทราย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ประธานกรรมการ 2.นางแสงจันทร์ กันยะมูล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4 กรรมการ 3.นายจำนงค์ โปธาเกี๋ยง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.เชียงใหม่ เขต 4 กรรมการ 4.นางสาวชนกานต์ ทิพย์อุ่น ศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษสพป.เชียงใหม่ เขต 4 กรรมการ 5.นางสมจิต อินจันทร์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 กรรมการและเลขานุการ
ในการนี้ ได้รับความเมตตาจากเจ้าอาวาสวัดป่าธาราภิรมย์ กล่าวสัมโมทนียกฐา, นายชัชวาลย์ พุทธโธ นายอำเภอเชียงดาว กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมิน ,ดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม กล่าวต้อนรับคณะกรรมการการประเมินและกล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมกิจกรรมการประเมินสถานศึกษาฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมกาสะลอง โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่