สพม.19 จัดติวเข้มเตรียม O-Net

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ที่หอประชุมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา อ.เมืองเลย จ.เลย นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นประธานเปิดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้ผู้เรียนได้รับการส่งเสริมให้มีคุณภาพ ศักยภาพ สู่มาตรฐานสากลและทัดเทียมนานาชาติ โดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา กับสำนักพิมพ์อักษรเจริญทัศน์ จัดให้มีการติดแบบเข้มข้นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใน 5 รายวิชา คือวิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 9-19 พฤศจิกายน 2563 และระหว่างวันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2563 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมีนักเรียนจาก 6 โรงเรียนเข้าร่วมโครงการคือ โรงเรียนนาอ้อวิทยา สพม.19 โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านหนองผักก้าม เทศบาลเมืองเลย โรงเรียนนาด้วงวิทยา สพม.19 โรงเรียนบ้านขอนแดง อบจ.เลย โรงเรียนวัดศรีบุญเรืองปริยัติศึกษา สำนักพุทธศาสนา และโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา สพม.19 รวมกว่า 500 คน

…………………………………………………………