สพป.เลย เขต ๒ ประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษาขนาดกลาง

วันพุธที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ที่โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม  อำเภอปากชม นางสรัญญา  บุดดา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ ประธานคณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง  พร้อมคณะกรรมการ ได้แก่ นายมหิทธา  พรหมลิ  ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  นางสาวสรัญญา  ปานะสุทธิ  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางนพลักษณ์  นานวน ศึกษานิเทศก์ นางสาวอุษณา  วีรเปรม นักวิชาการศึกษา ได้ทำการประเมินคุณสมบัติของ เด็กหญิงทอแสงดาว  เหลาผา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม  โรงเรียนชุมชนบ้านเชียงกลม มีนางรัชดา  สืบผาง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  การประเมินให้เป็นไปตามคุณลักษณะที่กำหนดไว้ ๔ ด้าน ๑.สถานภาพทางการศึกษา ๒.ผลการเรียน ๓.คุณลักษณะพื้นฐาน 3 ด้าน ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ,การมีทักษะการจัดการและการทำงาน,คุณลักษณะที่พึงประสงค์  ๔ กิจกรรม/ผลงานดีเด่น ตามเป้าหมายของการรับรางวัลพระราชทาน โดยมี นายรัฐอิสรา  กงวงษ์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวต้อนรับ   งานประเมินนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน เกิดขึ้นจากน้ำพระทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีพระราชปรารภแด่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๐๖  เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดงานแสดงศิลปหัตถกรรมนักเรียนและพระราชทานรางวัลแก่โรงเรียนราษฏร์สอนศาสนาอิสลาม ซึ่งจัดการศึกษาดีเด่น ใจความของพระราชปรารภมีว่า  มีนักเรียนจำนวนมากซึ่งมีความประพฤติดี และมีความมานะพยายามศึกษาเล่าเรียนได้ผลดี รวมทั้งมีโรงเรียนซึ่งจัดการศึกษาดีจนนักเรียนได้รับผลการเรียนดีเป็นส่วนรวม นักเรียนและโรงเรียนที่มีคุณสมบัติดังกล่าวสมควรจะได้รับรางวัลพระราชทานและทรงยินดีจะพระราชทานรางวัลให้  ในระยะแรก ทรงพระราชทานรางวัลด้วยพระองค์เอง  ในปัจจุบันได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานรางวัลนี้ จนถึงปัจจุบันเป็นเวลามากกว่า ๕๐ ปีแล้วที่กระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการมา  ในการประเมินครั้งนี้มีคณะผู้บริหารสถานศึกษา  บุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เขต ๒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลม คณะกรรมการสถานศึกษา ครูและผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมเป็นกำลังใจ