พิธีเปิดอาคารพระครูภาวนาสังวรคุณ (เต๋ คงทอง) โรงเรียนวัดสามง่าม (คงทองอนุสรณ์)

วันที่พฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563  นายมติชน  มูลสูตร  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน  “อาคารพระครูภาวนาสังวรคุณ (เต๋ คงทอง)”  โรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์) โดยมี นายเอศรา แสนกันคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวรายงานถึงความเป็นมาของการสร้างอาคารเรียน

อาคารเรียนเป็นแบบ สปช.2/28 ปรับปรุง 3 ชั้น 15 ห้องเรียน สร้างทดแทนหลังเก่า มีอายุการใช้งานนานกว่า 50 ปี มีสภาพโครสร้าง  ค.ส.ล.เสื่อมสภาพและผุกร่อนเกิดขุมสนิมเหล็กสนิม ซึ่งวิศวกรถือว่าโครงการนั้นสูญเสียความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกไปแล้ว จึงงดใช้อาคารดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยและดำเนินการรื้อถอน อาคารหลังใหม่ได้รับงบประมาณจาก สพฐ. เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนทดแทน จำนวนงบประมาณ 8,509,000 บาท ก่อสร้างแล้วเสร็จและล่งมอบอาคารเรียน วันที่4 มีนาคม 2563 และได้รับความเมตตาจากเจ้าคุณพระศรีธีรวงศ์ เจ้าคณะอำเภอดอนตูม รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดสามง่าม ตั้งชื่ออาคารว่า “อาคารพระครูภาวนาสังวรคุณ (เต๋ คงทอง)”  เนื่องจากเป็นอาคารเรียนที่สร้างขึ้นเพื่อทดแทนอาคารเรียนคงทองอนุสรณ์ของหลวงพ่อเต๋  ที่ได้เมตตาสร้างอาคารเรียนเป็นหลังแรกของโรงเรียนวัดสามง่าม(คงทองอนุสรณ์)  เพื่อระลึกถึงความเมตตาของหลวงพ่อเต๋ และความเป็นสิริมงคล อาคารเรียนหลังใหม่นี้เป็นอาคารเรียนสำหรับเด็กปฐมวัย  มีพื้นที่บริเวณสำหรับจัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ และกิจกรรมการเรียนการสอนอื่นๆ จึงได้จัดสร้างโดมกันแดด ซึ่งได้รับความเมตตาจากคุณบุญสม-คุณตังบ๊วย ชมภูพงศ์ มอบงบประมาณในการสร้างโดมเพิ่มเติม  มูลค่า 300,000 บาท  ต่อจากนั้นประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติได้ร่วมกันตัดริบบิ้นเปิด อาคารพระครูภาวนาสังวรคุณ (เต๋ คงทอง) และเยี่ยมชมห้องเรียนและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้แบบโครงการ (Project Approach)   ในโอกาสนี้ นายไพฑูรย์  อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปทุมธานี เขต 1 ให้เกียรติร่วมพิธีเปิดอาคารเรียนในครั้งนี้ด้วย