สพป.ลำปาง เขต 1 ประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 สพป.ลำปาง เขต 1 จัดประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2563 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และแจ้งนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยได้รับเกียรติวิทยากรบรรยายพิเศษ จากผู้ช่วยเลขา
ธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายวัลลพ สงวนนาม ในโอกาสเดียวกันผู้ช่วยเลขา
ธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแสดงความยินดีในการดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 นายสมเกียรติ ปงจันตา และ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 นายพิชัย สดเอี่ยม ณ ห้องประชุมคุรุมนตรี สพป.ลำปาง เขต 1