รองเลขา กพฐ. ลงพื้นที่ จ.น่าน ติดตามเร่งรัดนโยบาย ศธ.

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการจัดการศึกษาเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดน่าน ในการนี้ได้ประชุมชี้แจงและติดตามนโยบาย ”การบริหารโรงเรียนคุณภาพของชุมชน” และ ”โรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง” กับผู้บริหารการศึกษาได้รับทราบ โดยมีผู้เข้าประชุมประกอบด้วย นางยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดน่าน นายสมเร็จ อุดแดง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 ดร.อัศรายุทธ ศรีใจอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามัธยมเขต 37 แพร่-น่าน ณ ห้องประชุมคุณากร สพป.น่าน เขต 1

โดยว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา ได้เน้นย้ำให้ ศึกษาธิการจังหวัด และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้เร่งรัดดำเนินการขับเคลื่อน ให้แล้วเสร็จ ตามกำหนด โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จะได้พิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณ และปัจจัยพื้นฐานต่างๆ เพื่อพัฒนาให้โรงเรียนได้มีความพร้อมทุกด้านและสามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา ได้เน้นย้ำให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลและเตรียมความพร้อม ให้สอดคล้องกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป
.
มานพ เถรหมื่นไวย นักประชาสัมพันธ์ ภาพ/ข่าว