สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  เวลา 09.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ (Integrity and Transparency Assessment  : ITA Online) โรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ณ ห้องประชุมหินหมากเป้ง สพป.หนองคาย เขต 1 เพื่อให้โรงเรียนที่รับการประเมินจากปีที่ผ่านมาได้ร่วมถอดบทเรียน สามารถนำแนวทางไปปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานของตนเองในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับคณะกรรมการประเมินคุณธรรมจริยธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA Online)  ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้รับผิดชอบการประเมิน  จำนวน  1 คน   จากโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 38 โรงเรียน  รวมทั้งสิ้น จำนวน  76   คน