สพป.นราธิวาส เขต 1 ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

13 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 พร้อมด้วย นายดนัย เส้งสีแดง ,นายสราวุธ ยอดรักษ์ ,ดร.สุธิภรณ์ ขนอม, นางสาว เจตสุมนต์ สุเมธีประดิษฐ์ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อรับทราบแนวคิดและทิศทางการมีส่วนร่วมในการบูรณาการกับหน่วยงานความมั่นคง เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงให้กับผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2563 โดยมีนายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน ณ โรงแรม ซี.เอส. ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี