รับมอบเงินสมทบเข้ากองทุน สพป.ชัยภูมิ เขต 1

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563  ณ สพป.ชัยภูมิ เขต 1 นายเสงี่ยม  ทองละมุล  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  รับมอบเงินสด จำนวน 3,200 บาท จากนางสาวมัลลิกา  วิเชียรดี รอง ผอ.โรงเรียนสุนทรวัฒนาและคณะตัวแทนรอง ผอ.สถานศึกษา “ลูกพ่อแล ‘63 สพป.ชัยภูมิ เขต 1” เพื่อสบทบเข้ากองทุน สพป.ชัยภูมิ เขต 1  สวัสดิการแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด