กลุ่มโรงเรียนชำนิ ๑ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ

กลุ่มโรงเรียนชำนิ ๑ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน พัฒนาผู้เรียนให้ใช้ทักษะการคิดคำนวณ คิดวิเคราะห์แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้เหมาะสม

เมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ กลุ่มโรงเรียนชำนิ ๑ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ บรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (สาระที่ ๔ เทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ) เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้สามารถออกแบบจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ตรงตามตัวชี้วัด โดยใช้สื่อที่เหมาะสม หลากหลาย และสามารถวัดประเมินผลได้ครอบคลุมจุดประสงค์ทั้ง K  P  A เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ใช้ทักษะการคิดเชิงคำนวณ สามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญญาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ สามารถค้นหาข้อมูลหรือสารสนเทศ ประเมิน จัดการ วิเคราะห์ สังเคราะห์ และนำสารสนเทศไปใช้ในการแก้ปัญหา ประยุกต์ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาในชีวิตจริงและทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างปลอดภัย รู้เท่าทัน มีความรับผิดชอบ โดยมี นายสวาสดิ์  วานกูฎ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนหวาย ประธานกลุ่มชำนิ ๑ เป็นประธานฯ  วิทยากร นางจุติมาพร  เชียงกา ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑             และคุณครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณของกลุ่มชำนิ ๑