สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกับ สพม.เขต ๓๒ ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำคำขอจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับสถานศึกษา

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกับ สพม.เขต ๓๒ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำคำขอจัดตั้งงบประมาณ  งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับสถานศึกษา  ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำคำขอจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สำหรับสถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษาในสังกัด สามารถบริหารจัดการงบประมาณ จัดทำคำขอจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาด้านงบประมาณ  โดยให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการาจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการพัสดุแนวทางการดำเนินงานกำหนดราคามาตรฐานและคุณลักษณะเฉพาะ (Spectification : Spec)

ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้อำนวยการสถานศึกษา และข้าราชการครูที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ด้านการบริหารงบประมาณ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จำนวน ๒๙๔ คน สังกัด สพม. เขต ๓๒ จำนวน ๖๖ คน บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ จาก สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑-๔   สพม. เขต ๓๒ ทั้ง ๕ เขต ที่ให้ความสนใจร่วมประชุมในครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น ๓๘๐ คน ประชุมระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

วิทยากรผู้ให้ความรู้ นายสุรินทร์ สว่างอารมณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายคำภา หานะกูล อดีตนายช่างโยธาอาวุโส กลุ่มออกแบบและก่อสร้าง สำนักอำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และ นายวันชัย ธงชัย อดีตผู้อำนวยการสำนักการคลังและสินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน