สพม.14 ศึกษาดูงาน สพป.ยะลา เขต 3 และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94

+++++วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ข้าราชการและลูกจ้าง สพม.14 ศึกษาดูงานแลกเปลียนเรียนรู้ การพัฒนาอย่างยั่งยืนและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยนาง   ชฎาธาร ศรีพัฒน์ ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายในได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพม.14 เป็นหัวหน้าคณะศึกษา      ดูงาน และมีนายวรเทพ แก้ววิจิตร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีพังงา ร่วมศึกษาดูงาน ณ สพป.ยะลา เขต 3 โดย มีนางพัชรี  เจ๊ะและ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน)รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ยะลา  เขต 3 พร้อมด้วยบุคลกรให้การต้อนรับ และศึกษาดูงานโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 94 (บ้านบ่อน้ำร้อน) สังกัด สพป.ยะลา เขต 3 ได้รับการต้อนรับจาก ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นอย่างดียิ่ง

เรวดี…ภาพ / ข่าว