สพม.34 ร่วมกับ สสวท. จัดอบรมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณสำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) โดยความร่วมมือระหว่าง สสวท. : หลักสูตร Coding For Teacher : C4T- 5 ให้แก่ ข้าราชการครู สังกัด สพม. 34 จำนวน 44 คน, ข้าราชการครู สังกัด สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จำนวน 7 คน, รวมทั้งสิ้นจำนวน 51 คน ณ ห้องสวรรคโลก โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โดย นางสาวอรสา ดีทุ่ง ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่ออบรมและพัฒนาครูในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-6) ให้มีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด และแนะแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและทักษะด้านโค้ดดิ้ง ตลอดจนสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลให้กับผู้เรียนเกิดทักษะกระบวนการคิดแบบมีขั้นตอนและมีเหตุผล สามารถปรับตัวและมีทักษะในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ กำหนดจัดอบรมระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2563