พิธียกเสาเอกบ้านพักสำหรับผู้เข้ารับการอบรมลูกเสือ-เนตรนารี ค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ (บุญญานุสาสน์)

นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้เป็นประธานในพิธียกเสาเอกบ้านพักสำหรับผู้เข้ารับการอบรมลูกเสือ-เนตรนารี ค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ (บุญญานุสาสน์) ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายเสริมฤทธิ์ หวายฤทธิ์ธนกุล ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ได้เป็นประธานในพิธียกเสาเอกบ้านพักสำหรับผู้เข้ารับการอบรม ลูกเสือ-เนตรนารี ค่ายลูกเสือจังหวดับุรีรัมย์ (บุญญานุสาสน์) ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อดำเนินการพัฒนาปรับปรุงค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ ตามที่สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้จัดสรรงบประมาณพัฒนาค่ายลูกเสือ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๗,๔๗๐,๒๐๐ ให้ดำเนินการดังนี้  ปรับปรุงที่พักผู้เข้ารับการฝึกอบรม จำนวน ๓ หลัง ปรับปรุงห้องน้ำ ๑ หลัง ปรับปรุงระบบไฟฟ้า  ๑ แห่ง และก่อสร้างระบบประปา ๑ แห่ง ดำเนินการโดยสำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐