ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ และผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต ๑ เยี่ยมค่ายการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓  เวลา ๑๓.๓๐ น. นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๑ และศึกษานิเทศก์ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสร้างขวัญและกำลังใจ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม และคณะทีมวิทยากรค่ายการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ทั่วไป และขึ้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนไพบูลย์ประชานุกูล อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ และสโมสรลูกเสือแปดริ้วได้ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ต่อการพัฒนาเด็ก และเยาวชน จึงได้ดำเนินการจัดฝึกอบรม โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑) เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจจุดหมาย วัตถุประสงค์หลักสูตร วิธีการ และพิธีการทางลูกเสือ ๒) เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถวางแผนการฝึกอบรมและบริหารงานในกองลูกเสือสำรอง ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ๓) เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานำความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม ๔) เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวุฒิทางลูกเสือ โดยกำหนดอบรม ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน ๕๐ คน