สพป.พิษณุโลก เขต 2 มอบเงินอุดหนุนทางการศึกษานักเรียนพิเศษโดยใช้ระบบคูปอง

นายกิตติพงษ์ โปร่งเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีมอบเงินอุดหนุนทางการศึกษา เพื่อขอรับหรือซื้อสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา โดยใช้ระบบคูปอง ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีครูผู้รับผิดชอบผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ จำนวน 108 คน รับมอบ เพื่อให้นักเรียนพิการเรียนรวมได้รับสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกันในการได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ ในรูปแบบที่เหมาะสมอย่างเต็มศักยภาพเป็นรายบุคคล วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2