สพป.กระบี่ รับรายงานตัวครูผู้ช่วย จำนวน 12 อัตรา 3 วิชาเอก

วันที่ 16 พฤศจิกายน   2563  ที่ห้องประชุมปูดำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่          นายสายัณห์  ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  พบปะและปฐมนิเทศผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  จำนวน  13  อัตรา ประกอบด้วย วิชาเอกภาษาอังกฤษ  9  อัตรา วิชาเอกภาษาไทย  3  อัตรา และวิชาเอกคณิตศาสตร์ 1 อัตรา  หลังจากนั้นนางญาณีศมน  ทวีทรัพย์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ พร้อมนางกนกวรรณ  ปัญญา นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ   ได้ให้คำแนะนำในการจัดทำทะเบียนประวัติและสิทธิต่างๆ พร้อมทำหนังสือราชการส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้ง

นายสายัณห์  ไกรนรา กล่าวว่า  ขอแสดงความยินดีกับทุกคนที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งในครั้งนี้ ขอให้ทุกคนปฏิบัติงานด้วยความภูมิใจที่เป็นครู มีเป้าหมายในการทำงาน ยึดนักเรียนเป็นหลักในการทำงาน  โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน หน้างานคือนักเรียน    มีความซื่อสัตย์ สุจริต  มีจิตบริการ  ยึดหลักการทำงานตามจรรยาบรรณ มาตรฐานวิชาชีพครู และเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนและคนทั่วไปได้