อุตรดิตถ์ เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ครูการเงินและบัญชีของสถานศึกษามั่นใจทำหน้าที่อย่างถูกต้อง

16  พฤศจิกายน 2563  นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการครูปฏิบัติหน้าที่การเงินและบัญชีของสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องสีหราชบอลรูม  โรงแรมสีหราช จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมี นายอาคม  สีพิมพ์สอ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่มใน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติ  นางกนกพร  ทาเหล็ก ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1  กล่าวรายงานการดำเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เพื่อให้ครูที่ได้รับหน้าที่ใหม่ทราบระเบียบ กฎหมายและวิธีการในการดำเนินการเกี่ยวกับการเงินและบัญชี และเป็นการทบทวนความรู้ ในการปฏิบัติงานการเงินและบัญชีในสถานศึกษา รวมถึงแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับงานการเงินและบัญชีในสถานศึกษาที่ได้ปฏิบัติมา ผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ จำนวนโรงเรียนละ 1 คน รวม 135 คน หลักสูตรการอบรม 1 วัน มีบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติ และการปฏิบัติการตามใบงาน การรายงาน การลงบัญชีแต่ละประเภทในแบบรายงานต่างๆ ประกอบกับการตอบข้อซักถามที่ครูผู้ปฏิบัติหน้าที่ไม่เข้าใจ หรือไม่ชัดเจนในวิธีการดำเนินการ รวมถึงความถูกต้อง โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน จำนวน 24 กลุ่มเครือข่ายโรงเรียน มีวิทยากรหลักให้ความรู้ และวิทยากรผู้ช่วยประจำแต่ละกลุ่มเครือข่ายโรงเรียน โดยคาดว่าครูที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้จะมีความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีของสถานศึกษา ปฏิบัติได้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ตามระบบควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย พ.ศ.2544 และสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับสำหรับการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ให้คำปรึกษา และช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการปฏิบัติหน้าที่ และเกิดความมั่นใจในการทำหน้าที่ครูการเงินและบัญชีของโรงเรียนยิ่งขึ้น