สพม.เขต 16 (สงขลา-สตูล) จัดประชุมปฏิบัติการกิจกรรมถอดบทเรียนการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ

       

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 นำโดย ผอ.ศังกร รักชูชื่น ผอ.สพม.เขต 16 นางอุไร พรหมปาน และนางนฤนันท์ เพชรสุวรรณ รอง ผอ.สพม.เขต 16 ได้จัดประชุมปฏิบัติการกิจกรรมถอดบทเรียนการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ ให้กับบุคลากรในสำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถอดบทเรียน ทบทวนแนวทางการพัฒนา และกำหนดเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ ในปีงบประมาณ 2564 ต่อไป จากการประชุมสามารถกำหนดคุณธรรมหลักและแนวปฏิบัติในการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ 5 ประการ คือ “สามัคคี ระเบียบวินัย สุจริต จิตอาสา พอเพียง” ทั้งนี้เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของในหลวงรัชกาลที่ 9 “ช่วยกันสร้างคนดีให้บ้านเมือง” จัดขึ้นวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ณ หอประชุมบงกชศรีเสาวภาคย์ โรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา