สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ขับเคลื่อนการใช้สื่อเพื่อยกระดับศักยภาพผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้

   

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563  ดร.อารยันต์  แสงนิกุล  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้สื่อเพื่อการยกระดับศักยภาพผู้เรียนในการจัดการเรียนรู้”  โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ Coding ในโรงเรียนต้นแบบ ซึ่งเป็นการอบรมเพื่อพัฒนาโรงเรียนต้นแบบให้สามารถขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้  Coding ในโรงเรียน  และเพื่อพัฒนาครูผู้สอนวิทยาการคำนวณของโรงเรียนต้นแบบให้มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะด้าน Coding ให้กับนักเรียน โดยสื่อและอุปกรณ์ กลุ่มเป้าหมายเข้ารับการอบรม  จำนวน  50  คน  โดยมีนายนพดล  ตลับแก้ว  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  เป็นผู้กล่าวรายงาน  ณ  ห้องประชุม 3  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2