สพป.กระบี่ ต้อนรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติการวิชาชีพทางการบริหารการศึกษา ของวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้

นายสายัณห์  ไกรนรา  ผอ.สพป.กระบี่  พบปะและปฐมนิเทศ นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้  จำนวน 8 คน  เข้าฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา  ระหว่างวันที่ 16-27 พฤศจิกายน 2563    โดยแต่ละวันผู้บริหารการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่แต่ละกลุ่ม ได้กล่าวบรรยายบทบาทหน้าที่ของแต่ละกลุ่มให้กับผู้เข้าฝึกปฏิบัติการวิชาชีพฯ ทั้ง 8 คน
นายสายัณห์  ไกรนรา ได้ให้หลักการและข้อคิดในการบริหารการศึกษาสู่ความเลิศว่า  ถ้าจะเป็นผู้บริหารสถานศึกษา จะต้องเป็นคนที่มีภาวะผู้นำ ต้องเป็นคนที่นำคนให้ได้  และจะต้องมีคนเดินตามให้ได้มากที่สุด   ผู้บริหารจะต้องมีเป้าหมายโดยชัดเจน  เมื่อมีเป้าหมายจะต้องวางกลยุทธ์ในการทำงาน  และปฏิบัติงานตามแผนที่ได้วางไว้  ผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จจะต้องมีเป้าหมาย ทำทันที ทำด้วยหัวใจ จะต้องใช้คนเป็น และใช้คนให้เกิดประโยชน์สูงสุด  ทฤษฎีที่ใช้ได้ดีที่สุดในการบริหาร คือ “ทฤษฎีสถานการณ์”  เมื่อเราอยู่หน้างาน งานจะสอนเราว่าเราจะต้องทำงานอะไร อย่างไร ให้ประสบความสำเร็จ  ด้วยการน้อมนำเอาพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ สู่การปฎิบัติ พร้อมขับเคลื่อนด้วยศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนของในหลวงรัชกาลที่ 9   โดยใช้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นแนวทางกำหนดในการดำเนินงานสู่วิสัยทัศน์ประเทศไทย  ซึ่งผู้บริหารในศตวรรษที่ 21 จะต้องเป็นคนที่มี  3  ภูมิ คือภูมิรู้  ภูมิธรรม และภูมิฐาน  อย่าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้ว  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเสริมสร้างผู้เรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข  มีทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ ทักษะชีวิต