เลขาธิการ กพฐ. และคณะ ลงพื้นที่โรงเรียนภูเก็ต สำรวจความพร้อมในการขับเคลื่อนนโยบาย ศธ.

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ดร.อัมพร  พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร สพฐ.และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อศึกษาสภาพจริงปัจจุบันตามบริบทของแต่ละโรงเรียน เพื่อเก็บข้อมูลและวางแผนการขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนและโรงเรียนมัธยมดีสี่มุมเมือง เพื่อสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา พัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ท่านณัฏฐพล ทีปสุวรรณ โดยลงสำรวจพื้นที่โรงเรียนบ้านพารา โรงเรียนบ้านป่าคลอก โรงเรียนบ้านเกาะนาคา สังกัด สพป.ภูเก็ต โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ โรงเรียนกะทู้วิทยา โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม (จุติ -ก้องอนุสรณ์) และโรงเรียนเมืองถลาง สังกัด สพม.14

ทั้งนี้ ได้มอบนโยบาย “ใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้นวัตกรรมขับเคลื่อน” และร่วมประชุมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ร่วมกับศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ตและอาชีวศึกษา  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปในแนวทางเดียวกัน และต่อยอดพัฒนาทักษะด้านอาชีพ ให้นักเรียนทุกคนเมื่อจบการศึกษา มีอาชีพของตนเอง โดยมีนายสมชาย รองเหลือ ผอ.สพม.14 นางสาวสุวิภา ตั้งก่อสกุล รองผอ.สพม.14 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ภูเก็ต ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู ให้การต้อนรับ