สพม.14 ร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นางวิมพ์วิภา รักสม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14  ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14  เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2562-2565 ฉบับทบทวนปีงบประมาณพ.ศ.2564 จัดโดยศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต ณ โรงแรมเดอะพาโก้ ดีไซน์ ภูเก็ต โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ่ว ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุม นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานการประชุมในครั้งนี้ว่า เป็นการทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทาง และกำหนดทิศทางในการพัฒนาการศึกษาของจังหวัด ให้มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และนโยบายจุดเน้นของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  รวมทั้งเพื่อให้ทันต่อบริบทในพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละปี โดยมีผู้บริหารหน่วยงานทางการศึกษาทุกสังกัด ผู้ทรงคุณวุฒิ ในกศจ.ภูเก็ต ประธานสภาการศึกษา ร่วมประชุม  เรวดี….ภาพ / ข่าว