สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564

ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยใช้หลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) โดยมี นางจันทรวรรจ์ หรรษาภิรมย์โชค นักวิชาการอิสระด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (หมอองค์กร) ดร.สมนึก เพชรช่วย กรรมการบริหารสถาบันพัฒนาวิสาหกิจชุมชนด้านบริหารวิชาการ นายธงธร การวิจิตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยากร เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสาระสำคัญ นโยบายทิศทางการขับเคลื่อนเป้าหมาย แนวทางการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ และจัดทำแผนปฏิบัติการของ สพป.พิษณุโลก เขต 2 ของสถานศึกษา โดยมีประธานเครือข่าย 9 เครือข่าย ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 101 คน เข้ารับการประชุม ในระหว่างวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมดิอิมพีเรียลโฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.พิษณุโลก