สพป.ระยอง เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายจรัญ หวานคำ ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ประกอบด้วย นางอำพัย อุดมพฤกษชาติ รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ ประธานเครือข่ายการศึกษา และเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน เพื่อพิจารณาจัดทำคำขอตั้งงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ในเรื่องของงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ของสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒