สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการเขตพัฒนาการศึกษา

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายมานพ คงเสนา นายโพชัน ขุนาพรม นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการเขตพัฒนาการศึกษา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ อำเภอลำปลายมาศ อำเภอบ้านด่าน และอำเภอชำนิ

เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการเขตพัฒนาศึกษาในสังกัด พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ประจำเขตพัฒนาการศึกษา โดย นายมานพ คงเสนา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับผิดชอบ เขตพัฒนาการศึกษา อำเภอลำปลายมาศ จำนวน ๗๔ โรงเรียน นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับผิดชอบ เขตพัฒนาการศึกษาอำเภอบ้านด่าน และอำเภอชำนิ จำนวน ๓๓ โรงเรียน นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับผิดชอบเขตพัฒนาการศึกษาอำเภอเมืองบุรีรัมย์ จำนวน๙๔ โรงเรียน เพื่อประชุมร่วมกันพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบลงทุน รายการค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ของสถานศึกษาในสังกัด โดยพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์  กรอบวงเงินงบประมาณและแนวทางที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนด