สพป.นครราชสีมา เขต 5 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 1/2563 เพื่อร่วมพิจารณาจัดตั้งงบประมาณให้กับโรงเรียนในสังกัด ที่มีความจำเป็นขาดแคลน ในด้านครุภัณฑ์ อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น โดยมีนายชะโลม ตรีศักดิ์ รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5 , ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา       ที่ 1 -15 , ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องประชุมบุญพัฒนา สพป.นครราชสีมา เขต 5