สพฐ. ประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนกลยุทธ์สําหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และโรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้การสนับสนุน


วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนกลยุทธ์สําหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และโรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้การสนับสนุน ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2563 โดยมี นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ นายพะโยม ชิณวงศ์ ประธานคณะทำงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายสันติสุข ภูมิสุทธินันท์ ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายโรจนะ กฤษเจริญ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องปิ่นเกล้า 2 โรงแรมรอยัลซิตี้ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

สืบเนื่องจาก สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการดําเนินงานฝ่ายการศึกษาสงเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการ ให้ดําเนินการจัดโครงการสัมมนาวิชาการผู้บริหารโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และโรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้การสนับสนุน สพฐ. ได้จัดการศึกษาที่สอดคล้องกับการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) ขยายการดูแลเด็กปฐมวัย และกิจกรรมเพื่อการพัฒนาอื่น ๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็กด้อยโอกาส ให้มีโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง ปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ลดอัตราการไม่รู้หนังสือ ขยายการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เน้นการฝึกอบรมทักษะที่จําเป็นต่อการดำรงชีพ เพิ่มพูนทักษะ และค่านิยมที่จําเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของแต่ละบุคคล

โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ช่วยเหลือให้การสงเคราะห์ด้านการศึกษา เช่น ทุนการศึกษาแก่เด็กกําพร้า หรือ เด็กอนาถาที่ครอบครัวประสบสาธารณภัย ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ พร้อมทั้งสนับสนุนกิจการของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ รวมทั้งตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และโรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้การสนับสนุน เพื่อขับเคลื่อนการศึกษา และช่วยเหลือในด้านอื่น ๆ อีกมากมาย

ทั้งนี้ การวางแผนเชิงกลยุทธ์ของหน่วยงาน จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องศึกษานโยบายและยุทธศาสตร์ หรือจุดเน้นต่าง ๆ จากผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อเป็นกรอบกําหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สพฐ. โดย สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ จึงได้ดําเนินการจัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนกลยุทธ์สําหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และโรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้การสนับสนุน เพื่อสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดทําแผนพัฒนาของสถานศึกษา พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวความคิดด้านการวางแผนกลยุทธ์ระหว่างกัน เพื่อให้โรงเรียนสามารถนํากระบวนการบริหารแผนพัฒนาของสถานศึกษา สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานได้

สำหรับการประชุมฯ ครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม ได้แก่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา เจ้าหน้าที่แผนงานโครงการ ผู้แทนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้แทนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัด วิทยากรและเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง รวมทั้งสิ้น 247 คน มีระยะเวลาการประชุม จํานวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องปิ่นเกล้า 2 โรงแรมรอยัลซิตี้ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร