ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งงบประมาณ ปี ๒๕๖๕ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งงบประมาณปี ๒๕๖๕ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โรงเรียนพื้นที่ทั่วไป) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ให้กับโรงเรียนที่มีความจำเป็นขาดแคลนในด้านครุภัณฑ์ และด้านอาคารสิ่งก่อสร้าง ภายในกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยมีโรงเรียนในสังกัด เสนอขอตั้งงบประมาณรายการสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒๐ โรงเรียน จำนวน ๒๘ รายการ รายการปรับปรุงซ่อมแซม จำนวน ๓๙ โรงเรียน รายการครุภัณฑ์  จำนวน ๒๔ โรงเรียน จำนวน ๕๗ รายการ  จึงนำเสนอที่ประชุมร่วมกันพิจารณาคำขอจัดตั้งงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๕ งบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประธานเขตคุณภาพการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒