คลิปบรรยากาศพิธีเปิดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนกลยุทธ์สําหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และโรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้การสนับสนุน

https://youtu.be/OUZsmob-_es

คลิปบรรยากาศพิธีเปิดการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนกลยุทธ์สําหรับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ และโรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้การสนับสนุน