ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 ร่วมประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาและประเมิน สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา (Performance Agreement)

10 ธันวาคม 2561 นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สพป.อุดรธานี เขต 3 เข้าร่วมประชุมเสริมสร้าง ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาและประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา (Performance Agreement) โดยมีคณะกรรมการฯ ประกอบด้วย นายชนาธิป สำเริง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 2 ประธานคณะกรรมการ นายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรรมการ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 กรรมการ  นายชาตรี ทวะชาลี เลขานุการคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีนายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย พระครูภาวนาธรรมโฆษิต รองเจ้าคณะอำเภอ เมืองหนองคาย พระครูสุญาณโสภิต ดร. เจ้าคณะตำบล หนองกอมเกาะ นายพนมศักดิ์ สุคันธา อดีต ผอ.สพท.หนองคาย เขต 3 ร่วมประชุม ณ ห้องธรรมมงคลรังษี สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21