รูปแบบหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ผ่านระบบของคุรุสภา (KSP School )

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้กำหนดรูปแบบหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ร)แบบ 2 ภาษา  ( ภาษาไทยควบคู่ภาษาอังกฤษ ) ซึ่งมีรายละเอียดดังไฟล์แนบนี้ รูปแบบหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ